“Đừng vì điều ác nhỏ mà làm, đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm”.

“Đừng vì điều ác nhỏ mà làm, đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm”.

Người Việt bị giặc Tàu đô hộ hơn ngàn năm, giặc Tây hàng trăm năm nhưng dân tộc ta không bị đồng hóa, đó là vì ở ý chí tự lực tự cường của ông cha. Hơn nữa, vì dân tộc Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa, độc lập, tự do, tự chủ và luôn hướng đến mục tiêu đó nên không có kẻ thù nào có thể khuất phục được.

Xem tiếp