CEO ELSA Văn Đinh Hồng Vũ: “Tôi đã gọi vốn 7 triệu USD từ Google như thế nào?”