Giải pháp hệ sinh thái bệnh án điện tử- 1 Việt Nam

1 Viet nam là một hệ sinh thái bao gồm: - Hồ sơ bệnh án điện tử EMR: Electric Medical Record – Bệnh viện thông minh - Hồ sơ sức khoẻ điện tử EHR: Electric Health Record - Hồ sơ sức khoẻ cá nhân PHR: Personal Health Record Hệ thống kết nối IoT và công nghệ bigdata / AI để phục vụ hình thành bệnh viện điện tử và chăm sóc sức khoẻ chủ động cho người dân


Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: